Video marketingo mokymai, atstovaujami North media MB, įmonės kodas 305999451 ir yra įregistruoti mokesčių mokėtoju įstatymų nustatyta tvarka (toliau vadinami MOKYKLA), ir Jūs – mokymų dalyvis (toliau vadinama DALYVIU) sudarote šią sutartį:

  1. Sutarties dalykas

1.1 MOKYKLA įsipareigoja tinklalapyje nustatytomis sąlygomis organizuoti mokymus DALYVIUI, o mokymų DALYVIS įsipareigoja už juos sumokėti šioje sutartyje nustatytą užmokestį.

  1. MOKYKLA įsipareigoja

2.1 Organizuoti DALYVIUI  mokymus, pagal MOKYKLOS numatytą ir viešai paskelbtą informaciją.

2.2 Derinti kursų programą su DALYVIO poreikiais.

2.3 Užtikrinti, kad DALYVIUI užsiėmimus vestų kvalifikuoti dėstytojai. Mokymo paslaugų teikimui MOKYKLA gali pasitelkti trečiuosius asmenis.

2.4 Mokymų metu pateikti praktinę užduotį, ją sėkmingai atlikus, išduoti mokymų baigimo pažymėjimą.

2.5 Neatitikus DALYVIO lūkesčių ir DALYVIUI apie tai pranešus pirmosios paskaitos metu arba iš karto po pirmosios paskaitos grąžinti 100% įmokos už mokymus.

  1. Dalyvis įsipareigoja

3.1 Tinkamai lankyti kursus, aktyviai dalyvauti juose bei atlikti užduotis.

3.2 Sutarties nustatyta tvarka ir terminais sumokėti MOKYKLAI už mokymus.

  1. Atsiskaitymo tvarka

4.1 Už video kūrimo naujokams mokymus DALYVIS įsipareigoja sumokėti nurodytą mokestį.

4.2 DALYVIO užsiėmimai praleisti ne dėl MOKYKLOS kaltės nėra kaip nors perkeliami ar kitaip kompensuojami, o užmokestį už jas DALYVIS privalo privalo sumokėti bendra tvarka.

  1. Sutarties galiojimas

5.1 Ši sutartis įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir galioja iki pilno šalių įsipareigojimų įvykdymo.

5.2 MOKYKLA turi teisę nutraukti šią sutartį, įspėjusi apie tai DALYVĮ ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas, jeigu DALYVIS pažeidžia šioje sutartyje nustatytą atsiskaitymo tvarką arba nesilaiko MOKYKLA nustatytų mokymų lankymo sąlygų ir po įspėjimo per MOKYKLA nustatytą terminą pažeidimo nepašalina.

5.3 DALYVIS turi teisę nutraukti šią sutartį, įspėjęs apie tai MOKYKLĄ ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) darbo dienų, jei užsiėmimų negali tęsti dėl itin svarbios priežasties, kaip kad sveikatos sutrikimai, užkrečiamos ligos ar pan. Kitu atveju, ne dėl MOKYKLOS kaltės nutraukus mokymus, už mokymus sumokėta suma nėra grąžinama. Sutartys atgaline data nenutraukiamos.

5.4 Sutarties nutraukimo šioje sutartyje ar įstatymų numatytais pagrindais atveju, DALYVIS įsipareigoja sumokėti užmokestį už mokymus, vykusius iki sutarties nutraukimo dienos.

  1. Baigiamosios nuostatos

6.1 Sutartis sudaryta ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

6.2 Ginčai dėl sutarties sprendžiami derybų keliu, o nepavykus išspręsti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


MOKYKLA:

Video marketingo mokymai

North media, MB
Įmonės kodas: 305999451
Adresas: Pylimėlių g. 4-18, LT-10229 Vilnius
El. paštas: info@videomarketingas.lt
Mob. Tel.: +370 616 88 185